week1

กิจกรรม : แตกต่าง…..เหมือนกัน   

เป้าหมาย :  เพื่อฝึกการสังเกต  การมีสติ จดจ่อ เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ

กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ในระหว่างที่เดินกลับห้องครูมองไปที่ใต้ต้นลีลาวดี หน้าบ้านม.2 เห็นใบไม้สองใบที่วางเรียงกันบนพื้นหญ้าสีเขียวขจีเลยหยิบขึ้นมา พร้อมทั้งบอกให้พี่ม. 2 เตรียมปากกาคนละ 1 ด้าม แล้วนั่งเป็นวงกลม
ขั้นนำ
ครูเปิดเพลง spa คลอเบาๆให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย  จากนั้นให้พี่ม. 2  ทุกคนหลับตาสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที  อยู่กับตัวเอง ฟังเสียงธรรมชาติรอบๆตัว


ขั้นกิจกรรม
            ครูนำใบไม้ทั้งสองใบให้นักเรียนดูแล้วส่งให้เพื่อนๆแต่ละคนได้ดูพร้อมทั้งสังเกตรายละเอียดและสัมผัสใบไม้ทั้งสองใบใบไม้ทั้งสองใบเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เหมือนกับชีวิตของคนเราอย่างไรบ้าง

            ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน แล้วครูให้โจทย์นักเรียนคิดความเหมือนหรือต่างกันของใบไม้ทั้งสองใบแล้วเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชีวิตของคนเรา ถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความ 
 

             มีสติ จดจ่อ


นักเรียนแต่ละคนนำเสนอภาพและข้อความให้เพื่อนและครูฟัง
                       


ในระหว่างทำกิจกรรมทุกคนจดจ่อกับของตนเอง ได้สังเกตความแตกต่างของใบไม้ทั้งสองใบ แล้วคิดเชื่อมโยงกับชีวิต มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความดังนี้
                 
                                                             
ขั้นจบ
ทุกคนได้รับฟังเรื่องราวที่เพื่อนได้ถ่ายทอดทำให้ได้เห็นมุมมองความคิดที่หลากหลายมากขึ้น
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและขอบคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น