week2


กิจกรรม :  พื้นที่ร่วมกัน
เป้าหมาย :  เพื่อฝึกการสังเกต  การมีสติ จดจ่อ เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ

กระบวนการดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ
ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยแต่ละคนให้อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจของตนเอง


ขั้นกิจกรรม
ครูนำ  เมล็ดพันธ์ุ ก้อนหิน นาฬิกา ใบไม้ ยางรัดผม  กิ่งไม้ วางตรงกลางวงกลม
นักเรียนสังเกต แล้วจดจำสิ่งที่ตนเองเห็นไว้
ครูแจกกระดาษแล้วให้นักเรียนนำสิ่งที่เห็นมาจัดวางลงในกระดาษของตนเองพร้อมตั้งชื่อและสื่อความหมายภาพของตนเอง ในระหว่างทำกิจกรรมครูชื่นชมให้กำลังใจคนที่ตั้งใจนักเรียนแต่ละคนนำเสนอถ่ายทอดให้เพื่อนและครูฟัง

 พี่อ้อแอ้ ทุกอย่างสามารถอยู่ร่วมกันได้
พี่โอ้ต ความสวยงามของธรรมชาติ เมื่อมาอยู่ด้วยกันรวมกันทำให้เกิดความสวยงามได้
พี่เหน่ง เครื่องประดับจากธรรมชาติ
ขั้นจบ
จบท้ายด้วยการขอบคุณสรรพสิ่ง
ขอบคุณธรรมชาติที่เป็นแหล่งที่อยู่และทำมาหากิน
ท้องฟ้าที่ทำให้ผ่อนคลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น