week5

กิจกรรม :   กระสวยแห่งวิถี
เป้าหมาย :  เพื่อฝึกการสังเกต  การมีสติ จดจ่อ เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
พี่ม. 2 เตรียมปากกาคนละ 1 ด้าม แล้วนั่งเป็นวงกลม
ครูเปิดเพลง spa คลอเบาๆให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย  จากนั้นให้พี่ม. 2  ทุกคนหลับตาสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที  อยู่กับตัวเอง ฟังเสียงธรรมชาติรอบๆตัว

ขั้นกิจกรรม 
            ครูนำกระสวยให้นักเรียนดูแล้วส่งให้เพื่อนๆแต่ละคนได้ดูพร้อมทั้งสังเกตรายละเอียดและสัมผัสผิวของกระสวย
รับไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม


            ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน แล้วครูให้โจทย์นักเรียน เห็นกระสวยแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง พร้อมให้เหตุผลประกอบ  แล้วเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชีวิตของคนเรา ถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความ นักเรียนแต่ละคนนำเสนอภาพและข้อความให้เพื่อนและครูฟัง
ในระหว่างทำกิจกรรมทุกคนจดจ่อกับงานของตนเอง
ทุกคนได้รับฟังเรื่องราวที่เพื่อนได้ถ่ายทอดทำให้ได้เห็นมุมมองความคิดที่หลากหลายมากขึ้น
ขั้นจบ

นักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเอง มีสติและขอบคุณกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น